(1)
Dr. Amruta Gangakumar Kalaskar; Dr. Yeriswamy H; Sudhindra A.N.; Dr. Aditya Arvind Samant; Dr. Sangram Keshari Das. Physico-Chemical Standardization of Agni Rasa. Int. J. Ayurveda Herbal Res. 2024, 2, 43-47.